Қайнар академиясы

ҚАЙНАР АКАДЕМИЯСЫ
Академия Кайнар позиционирует себя как один из конкурентоспособных вузов социально-гуманитарной направленности, в особенности, по качественной и профессиональной подготовке будущих специалистов-психологов, владеющих передовыми психологическими знаниями и практиками; учителей казахского языка и литературы, иностранных языков, способных работать по программам обновленного содержания образования; юристов, умеющих ориентироваться в сложном законодательном процессе, а также владеющих техникой мирного урегулирования споров; востребованных специалистов в области экономики, финансов, у

Қайнар Академиясының миссиясы: бүгінгі сапалы білім, ертеңгі болашақ!

ПАЙЫМЫ: Қайнар Академиясы өзін әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы
бәсекеге қабілетті жоғары оқу орындарының бірі ретінде, әсіресе, Болашақ психолог
мамандарды сапалы және кәсіби даярлау бойынша, озық психологиялық білімі мен
тәжірибелерін меңгерген; қазақ тілі мен әдебиеті, білім берудің жаңартылған
мазмұнының бағдарламалары бойынша жұмыс істей алатын шет тілі мұғалімдері;
күрделі заңнамалық процесте бағдар ала алатын, сондай-ақ дауларды бейбіт жолмен
реттеу техникасын меңгерген заңгерлер ретінде көрсетеді.; экономика, қаржы, есеп
және аудит, менеджмент, тасымалдауды ұйымдастыру және ақпараттық жүйелер
саласында сұранысқа ие мамандар даярлау.

 

ҚАЙНАР АКАДЕМИЯСЫ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ВЕКТОРЛАРЫ
  • Академияны басқару жүйесін жетілдіру;
  • Кадр әлеуетін және академия қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесін дамыту;
  • Халықаралық білім беру кеңістігіне кірігуді ескере отырып, мамандар даярлауды жүйелі жетілдіру;
  • Ғылыми зерттеулер мен инновациялардың сапасы мен нәтижелілігін арттыру;
  • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту және енгізу;
  • Тәрбие қызметін жаңғырту және жүйелі жетілдіру;
  • Материалдық-техникалық базаны дамыту.

http://kainar-edu.kz/